ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ನಿದೇ೯ಶಕ ಎಸ್. ಜಯಕುಮಾರ ಅಗಲಿಕೆ

ಕಲ್ಲು-ಮುಳ್ಳು, ಏರು-ಇಳುವಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ವನ್ನೇ ನಂಬಿ 'ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ' ತತ್ವ ವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಏರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೋಳಗೋಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತವರು ಎಸ್ ಜಯಕುಮಾರ...

Read more

ಒಂದೊಂದು ಮತದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮತದಾರ

ಬೆಳಗಾವಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿತ್ತೂರು ಭಾಗದ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಭಾಷೆ, ಗಡಿ, ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈಭವ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯ...

Read more